pygsti.extras.devices.ibmq_sydney

Specification of IBM Q Sydney

Module Contents

pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.qubits
pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.two_qubit_gate = Gcnot
pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.edgelist = [['Q0', 'Q1'], ['Q1', 'Q0'], ['Q1', 'Q4'], ['Q4', 'Q1'], ['Q4', 'Q7'], ['Q7', 'Q4'], ['Q7',...
pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.spec_format = ibmq_v2019