pygsti.extras.devices.ibmq_sydney

Specification of IBM Q Sydney

Module Contents

pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.qubits
pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.two_qubit_gate = "'Gcnot'"
pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.edgelist = "[('Q0', 'Q1'), ('Q1', 'Q0'), ('Q1', 'Q4'), ('Q4', 'Q1'), ('Q4', 'Q7'), ('Q7', 'Q4'), ('Q7',..."
pygsti.extras.devices.ibmq_sydney.spec_format = "'ibmq_v2019'"